Newsคุณสมบัติของฉนวน

ฉนวนฟีโนลิคโฟม (Phenolic Foam)

ฉนวนฟีโนลิคโฟม

ฉนวนฟีโนลิคโฟม (Phenolic Foam) ฉนวนฟีโนลิคโฟม เป็นฉนวนท่อที่ถูกหล่อแข็ง ทำจากวัสดุฟีโนลิคที่เป็นกลางทางเคมี กระบวนการในการผลิตประกอบด้วยการนำเรซินเหลวที่เย็นผสมในแม่พิมพ์ปิด จากนั้นทำให้สุญญากาศ สุญญากาศนี้จะทำให้สารผสมคงจุดเดือดและเดือดที่อุณหภูมิต่ำ โดยสารผสมคงจุดเดือน (Azeotrope) นี้จะใช้เป็นตัวเป่าให้เกิดเป็นโฟมขึ้นมา จากนั้นจะให้ความร้อนกับแม่พิมพ์เพื่อหัว ที่จะอัดรีดปฎิกริยาเชิงความร้อนด้านนอกให้สมบูรณ์

สำหรับสภาพนำความร้อนปรากฏของฟีโนลิคโฟม ที่มีความหนาแน่น 32 kg/m3 ประมาณ 0.033 m.K/W ซึ่งจะทำให้ได้ค่าสภาพต้านทานความร้อนเท่ากับ 30.19 m.K/W

ฟีโนลิคโฟมจะใช้งานได้กับอุณหภูมิสูงสุดในราว 135 c โดยเป็นฉนวนที่มีสภาพซึมเข้าไปได้ของไอน้ำและการดูดซึมน้ำต่ำมาก นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่สมรรถนะทางความร้อนไม่เปลี่ยนแปลงตามอายุ และอุณหภูมิที่เป็นวัฎจักร ทั้งที่ค่าความเป็นกรด – ด่างที่เป็นกลางคือ pH อยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 7.5 อย่างไรก็ดี ฟิโนลิคโฟมเป็นวัสดุที่ลุกไหม้ได้ โดยมีระดับการกระจายของเปลวไฟเท่ากับ 25 หรือน้อยกว่า และระดับการเกิดควันเท่ากับ 50 หรือน้อยกว่า

การใช้งานฟิโนลิคโฟมใช้สำหรับควบคุมการหยดของน้ำที่ควบแน่นบนระบบท่อน้ำเย็น และเส้นทางน้ำเย็นในระบบสุขภัณฑ์ และลดทอนการถ่ายเทความร้อนสำหรับท่อน้ำร้อนและเส้นทางไอน้ำความดันต่ำที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 135 c

ขอบคุณข้อมูลและภาพ

  • หนังสือ คู่มือ ฉนวนความร้อน
  • frbiz

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.